Thứ năm, 27/6/2019
  Tel: 020.3846.848
  Fax: 020.3840.006
  KSTTHC-ubnd@laocai.gov.vn
  Liên hệ
YM:thuyublc    

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 28 thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại cấp huyện; 11 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã, được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng của Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Lào Cai    Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 10 thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai    Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai    Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 112 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai    Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 60 thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại cấp huyện được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai    Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 86 thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại các cơ quan cấp tỉnh được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai    Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 63 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai    Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố chuẩn hóa tên và nội dung của 33 TTHC lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo, 03 TTHC lĩnh vực Văn thư lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai    Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 07 thủ tục hành chính có tính chất đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai    Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 2/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai
abc MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC 30 TỈNH LÀO CAI
LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

  Văn bản địa phương   Tin tức hoạt động
Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 42 thủ tục hành chính mới ban hành, 41 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (20/7/2016)

  Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)
  Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)
  Quyết định 1290/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)
  Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)

  Quyết định số 1212 ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào CaiVề việc công bố 36 thủ tục hành chính mới ban hành, 43 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai   


  Ngày 14/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 33 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai  


  Ngày 4/12/2015 Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4402/QĐ-UBND về việc công bố 02 TTHC liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi  


  Ngày 19/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 về việc công bố 01 thủ tục hành chính xét tặng giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Quyết định số 1635/Qđ-UBND ngày 2/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai  


  Bộ thủ tục hành chính   TTHC Liên thông | Các Quyết định công bố TTHC tỉnh Lào Cai | TTHC sở ban ngành | TTHC huyện, thành phố | TTHC xã, phường


BỘ TTHC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

 

BỘ TTHC CẤP XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

BỘ TTHC CẤP SỞ, BAN NGÀNH

 

 

 

 

 

Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai
Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 98 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lào Cai
Quyết định sô 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 38 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Quyết định số 5613/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lào Cai

 

Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀO CAI
Tel : 020.3846.848 - Fax: 020.3840.006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Tp. Lào Cai
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: www.thutuchanhchinh.laocai.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Mail: contact@lcit.vn - Phone: (+84)203.841286
Tin hot online